เอกสารเผยแพร่

สารสนเทศโรงเรียนนักเรียน ปีการศึกษาต่างๆ

ข้อมูลสารสนเทศ ตั้งปี 2564 สามารถดูได้ที่ http://www.chan1.go.th/bigdata

เอกสารการเบิกจ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

แบบฟอร์มเผยแพร่กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบขออนุมัติไปราชการ ของ ผอ.รร..pdf

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต้นฉบับคู่มือ ปปช.-ITA-2566-final AsiaAirport 7Mar.pdf

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือ ITA ปี 65.pdf
ปฏิทิน ประเมิน ITA Online สพท.pdf

ประกาศผล ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผล ITA Online 2021 (225 สพท.).pdf
รายงานผลการประเมิน ITA Online 2021 (1).pdf