แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ/กิจกรรม เล่ม 2-2566.pdf

โครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารลำดับที่ 2/2566
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

เล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารลำดับที่ 1/2566
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 66 - ธันวาคม 66.pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัต.pdf
รายงานผลการดำเนินงานฯ ปีงปม 2567 ไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567).pdf

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติ 030166.pdf

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารลำดับที่ 1/2566
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารลำดับที่ 1/2565
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารลำดับที่ 1/2564
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เอกสารลำดับที่ 12/2562
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เอกสารลำดับที่ 5/2561
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เอกสารลำดับที่ 18/2560
กลุ่มนโยบายและแผน

Scan QR-Code ไฟล์เอกสาร