มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O34มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

O34คำสั่งITA.pdf