การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O30แบบประเมินความเสี่ยง2567.pdf