หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รวมหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1-ว8-2563 พัฒนาก่อนแต่งตั้งผอ.รร..pdf
ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา.pdf
หลักสูตรและคู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาฯรอง ผอ.รร.63.pdf
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
009.ว 6 ปี 2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ศน..pdf
ว6/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
หลักสูตรพัฒนากอ่นแต่งตั้งศึกษานิเทศก์.pdf
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
รวมเล่มคู่มือฝึกประสบการณื ศน..pdf
คู่มือการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา
5-ว2-2562 พัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สพท.pdf
ว2/2562 หลักเกณฑ์และ วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
10-220 เพิ่มเติมหลักสูตรพัฒนาผอ สพท.pdf
220/2563 การเพิ่มเติมโครงกสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 
v22_2560 หลักเกณฑ์พัฒนาสายผู้สอน.pdf

ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน 

9ว4_2563 กรอบแนวทางพัฒนาดิจิทัล.pdf
ว4/2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 เล่มok.pdf
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ สพป.จันทบุรี เขต 1
ว-2-ปี-25633 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง.pdf
ว2/2563 แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
ระเบียบ กคศ.ส่งเสริมให้ครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 2552.pdf
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานผละปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
ระเบียบว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ (2559).pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.559