ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

รายงานการบริหารงานบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 1)

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจำปีงบประมาณ 2565 

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร

รายงานผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf

ายงานผลการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
และรายงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการพัฒนาพัฒนาบุคคลประจำปี 2564.pdf

รายงานผลการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf

ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร ปี 2564

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร ปี 2564

รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 2564.pdf

รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1  2564

รายงานโครงการครูพันธ์ใหม่หัวใจโพธิ์สัตว์.pdf

รายงานโครงการครูพันธ์ใหม่
หัวใจโพธิ์สัตว์

รายงานโครงการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรOnlime 2564.pdf

รายงานโครงการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรOnlime 2564

สรุปกิจกรม PLC.pdf

สรุปกิจกรม PLC

รายงานโครงการพัฒนาผ่านระบบแพลตฟอร์ม สพป.จบ.1 2565.pdf

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์ เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565