รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

ITA-o14.xlsx