รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567


ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 66 - ธันวาคม 66.pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัต.pdf

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566


ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566.pdf
รายงานผลไตรมาสที่ 3 ( ต.ค. 65 - มิ.ย. 66).pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผน พ.ศ.2565 ไตรมาส 4.pdf
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565 ไตรมาส 2.pdf
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ปีงบ 2565.pdf
ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม 66 - ธันวาคม 66.pdf

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผน 65.pdf