มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาย.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่ง 212-2566.pdf
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน.pdf
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
มาตรการใช้ดุลพินิจ.pdf
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf
หลักเกณฑ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
การรับสินบน.pdf
รายงาน ITA 2565 สพป จบ 1.pdf