กลุ่มอำนวยการ

นางกัญญาณัฐิกานต์  อารีรมย์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมา  พันธุศิริ

นักจัดการงานทั่วไป

ชำนาญการ

นางสาววรรษชล สายไธสงค์

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

นางสาวภาวิณี  กาฬบุตร

นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี  เมธานิมิตพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ

ชำนาญงาน

นางสาวบุษยรังษี  จิตอารีย์

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงาน

นายจรอง  สุดสงวน

ช่างไม้ ช 4

นายศุภเกษม  ภิรมย์รื่น

ช่างไม้ ช 3

นางจรัญญา  สิทธิโชค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธวัฒ  ใจตรง

พนักงานขับรถ

นายทรงวุฒิ  วันชนะ

พนักงานขับรถ

นางนฤมล  สินสุวรรณ

แม่บ้าน

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานนางกัญญาณัฐิกานต์ อารีรม.pdf

นางกัญญาณัฐิกานต์  อารีรมย์

คู่มือปฏิบัติงานปัทมา พันธุศิริ.pdf

นางสาวปัทมา  พันธุศิริ

คู่มือภาวิ.pdf

นางสาวภาวิณี กาฬบุตร

คู่มือการปฏิบัติงานวรรษชล.pdf

นางสาววรรษชล สายไธสงค์

คู่มือปฏิบัติงานบุษยรังษี จิตอารีย์.pdf

นางสาวบุษยรังษี  จิตอารีย์

คู่มือปฏิบัติงานสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์.pdf

นางสาวสุภาวดี  เมธานิมิตพงศ์

คู่มือปฏิบัติงานนายจรอง สุดสงวน.pdf

นายจรอง  สุดสงวน

คู่มือปฏิบัติงานศุภเกษม ภิรมย์รื่น.pdf

นายศุภเกษม  ภิรมย์รื่น

คู่มือปฏิบัติงานจรัญญา สิทธิโชค.pdf

นางจรัญญา  สิทธิโชค

คู่มือปฏิบัติงานธวัฒ ใจตรง.pdf

นายธวัฒ  ใจตรง

คู่มือปฏิบัติงานนายทรงวุฒิ วันชนะ.pdf

นายทรงวุฒิ  วันชนะ

คู่มือปฏิบัติงานนางนฤมล สินธุสุวรรณ.pdf

นางนฤมล  สินสุวรรณ