กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือปฏิบัติงานDLICT.pdf