กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวสมพร  อุระเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวนิชาพัฒน์  ธนพลผโลทัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวกันย์สินี  ชัยวุฒิรัฐ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายนิพิท  มหาชัย

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวทับทิม  อาจหาญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวฑิมพิกา  จันทอุทัย

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายธนบดี  สิทธิโชค

เจ้าหน้าที่ลูกเสือ