การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.4 ด้านการใช้ประโยชน์ (Utilization)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจปี2564.pdf

1. การจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

ตำสั่ง 2-2564.pdf

2.การมอบหมายให้ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ในสำนักงาน
สพป.จันทบุรี เขต 1