การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3 ด้านการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ (Retention)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ.pdf

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
สพป.จันทบุรี เขต 1

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน.pdf

2. ระเบียบการจัดสวัสดิการภายใน สพป.จันทบุรี เขต 1

เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ.pdf

3.เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตำแหน่งครู

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิท.pdf

4.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว PA)

IMG_20220707_0002.pdf

5.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

IMG_20220707_0001.pdf

6.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงาน