การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.2 ด้านการพัฒนา (Development)

รายงานโครงการพัฒนาผ่านระบบแพลตฟอร์ม สพป.จบ.1 2565.pdf

1.รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึึกษาด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2565

ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบ1_2565.pdf

2.บทความ ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565