นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายและมาตรฐานโปร่งใส.pdf