หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.7 หลักเกณฑ์การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

01_07-07-05-2565.pdf

1. หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง

06_07-07-05-2565.pdf

6.เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

07_07-07-05-2565.pdf

7.การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพท. 

08_07-07-05-2565.pdf

8.การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

09_07-07-05-2565.pdf

9.หลักเกณฑ์และวีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 

10_07-07-05-2565.pdf

10.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560