หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.6 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

01_06-07-05-2565.pdf

1.ว 7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถาน

02_06-07-05-2565.pdf

2.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564

03_06-07-05-2565.pdf

3.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว6
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563