หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.4 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4_ว 3546 ลว 8 ส.ค.54 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั.pdf

ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

5_ว 1426 ลว 26 มี.ค.55 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ.pdf

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

6_ว 2092 ลว.25เม.ย.56 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชกา.pdf

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7_ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ฉบับที่ 6 (1 ม.ค.56, 1 ม.ค.5.pdf

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

01_04-07-05-2565.pdf

1.การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

02_04-07-05-2565.pdf

2. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

03_04-07-05-2565.pdf

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

04_04-07-05-2565.pdf

4.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

05_04-07-05-2565.pdf

5.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

06_04-07-05-2565.pdf

6.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันที่ 27 กันยายน 2561 

09_04-07-05-2565.pdf

7.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13_04-07-05-2565.pdf

8.การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

14_04-07-05-2565.pdf

9.การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผบกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 COVID-19) ดามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ว23-2564.pdf

10.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว23/2564)