หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1.3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

01_03-07-05-2565.pdf

1.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอนแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

02_03-07-05-2565.pdf

2.แนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง 

03_03-07-05-2565.pdf

3.เกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

04_03-07-05-2565.pdf

4.แบบประเมิน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย 

05_03-07-05-2565.pdf

5.หลักเกณฑ์และ วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

06_03-07-05-2565.pdf

6.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

07_03-07-05-2565.pdf

7.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน

08_03-07-05-2565.pdf

8.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 

09_03-07-05-2565.pdf

9.กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านติจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10_03-07-05-2565.pdf

10.การเพิ่มเติมโครงกสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. 

ระเบียบ กคศ.ส่งเสริมให้ครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 2552.pdf
ระเบียบก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานผละปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
คู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวมคู่มือหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา