กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวศันสนีย์  บุญญานนท์
นักทรัพยากรบุคคล

พนักงานราชการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล