กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนวลศรี  โพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุนทรี ประคองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางอ้อมใจ  ผดุงโกเศตร์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

น.ส.ณัฐชยา  ยั่งยืน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.สาธิกา สายสีแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวจิตรลดา  โพธิสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

น.ส.สุนารี ศรีคงรักษ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสุมัชฌภัค พงษาวดาร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.จริยา วิสารวุฒิ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

น.ส.สาวิกา สุกสิ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คู่มือปฏิบัติงานของ
บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์