กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางเมษา  ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางอุมาพร  จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

นางนันทวัน  พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววาสนา พรมโนรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวกานต์สิรี อิ่มผ่อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ


คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานของ พิชชนาภา.pdf

นางสาวพิชชนาภา  เมธวัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือปฏิบัติงาน จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติ.pdf

นางเมษา   ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปี

คู่มือปฏิบัติงาน งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ฯ.pdf

นางเมษา   ศรีสด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก
และโอนสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน อุมาพร.pdf

นางอุมาพร  จรัลทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน

คู่มือนันทวัน.pdf

นางนันทวัน  พีระเชื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
งานวิเคราะห์งบประมาณ

เล่มคู่มือ_merged.pdf

นางสาววาสนา พรมโนรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือ_merged.pdf

นางสาวกานต์สิรี อิ่มผ่อง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานวิเคราะห์งบประมาณ