กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางขวัญฤดี  ไชยชาญ

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางธิติกาญจน์  พัฒน์อมรไชย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางมลฑา  ศรีเสริม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางนันทวรรณ  คอนหน่าย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสกุลยา  ผลบุญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวอัญชัญ  ชูช่วย

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายพรณรงค์  ทรัพย์คง

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวริทธิ์นันท์  วิทยม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวพรรณิภา  เจริญทวี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวธมนวรรณ  อังคะหิรัญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

คู่มือปฏิบัติงาน บุคลากรกลุ่มนิเทศ