คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ.pdf

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนการยื่นเอกสารต่างๆ.pdf

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการให้บริการ.pdf

กลุ่มกฎหมายและคดี

O14_กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการให้บริการ.pdf

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การทำบัตรข้าราชการ.pdf

1.การทำบัตรข้าราชการ

การจัดทำหนังสือรับรอง1.pdf

2.การจัดทำหนังสือรับรอง

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.pdf