ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2567

สถิติการขอใช้ห้องประชุม

O12-1สถิติการขอใช้ห้องประชุม สพป.pdf

สถิติการรับ-ส่ง หนังสือราชการ

O12-2สถิติการรับ.pdf

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

O12-3สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน สพป.pdf