ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
นายสุริยนต์ กัลยาณี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

โทร. 06-3982-6737

วันที่ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน

นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 08-1762-4270

E-mail : mamuiseshabhuti@gmail.com 

ดูแลรับผิดชอบ

นายกฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์ 

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 065 647 9953

E-mail : kpmatarak@gmail.com

ดูแลรับผิดชอบ

นายสาคร คำแสน 

รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

โทร. 0812535908

E-mail : khamsaen12@gmail.com

ดูแลรับผิดชอบ