กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

OIT6 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553.pdf

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉับที่ 4 พ.ศ. 2562.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3).pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

5.พรบ.บริหารราชการ กระทรวง ศธ 53 ฉ. 2.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

6.พรบ.บริหารราชการ กระทรวง ศธ. 62 ฉ. 3.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 .pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

15.พรบ.ระเบียบครูและ 38 ค. 51 ฉ. 2.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

16.พรบ.ระเบียบครูและ 38 ค. 53 ฉ.3.pdf

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

17.พรบ.ระเบียบครูและ 38 ค. 62 ฉ.4.pdf

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

OIT6 พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕.pdf

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.pdf

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562.PDF