แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

O27-2_แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนทุจริต.pdf
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27-1_ขั้นตอนแผนผัง.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

O29_คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน65(ปรับปร.pdf