ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

O29_สถิติร้องเรียนทุจริต_ตั้ง.pdf

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29_สถิติร้องเรียนทุจริต_นอน.pdf