ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 24-26 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และ ห้องประชุมบุหงาส่าหรีรีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินการศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564