ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในวันที่
27-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และ ห้องประชุมรัตนะบุรี อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี เพื่อดำเนินการศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์นโยบายการพัฒนาการศึกษา การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565