นายสุริยนต์ กัลยาณี
ผอ. สพป.จันทบุรี 1

 

นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

 

กฤษฏิพงศ์ มาตะรักษ์
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

 

นายสาคร คำแสน
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

Facebook

**********

EIT ปี 2567

สถานีแก้หนี้ครู สพป.จันทบุรี เขต 1

📢 ขอเชิญชวน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงข้าราชการบำนาญ ในสังกัด สพฐ. ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม "ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)"
✨ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ "ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)" สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ”
📍 โดยจะดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียน จำนวน 5 รอบ ดังนี้
🔸รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 5 มกราคม 2567
🔸รอบที่ 2 วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
🔸รอบที่ 3 วันที่ 21 - 30 เมษายน 2567
🔸รอบที่ 4 วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2567
🔸รอบที่ 5 วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2567
🌐🖱️ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ สพฐ. (obec.go.th) 

88a7c55b-98ef-4d05-868c-886352696f91.mp4
แบบเสนอข้อมูลความพร้อม.docx

แบบเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการยื่นความประสงค์
ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนฯ.docx

แบบยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว.docx

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกรอบภารกิจหลัก 4 ด้าน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflEbiidmmF24fDPbTdtWWEWzGuYv9z4KHY0ZmPDXwNS5EedQ/viewform?pli=1

ประกาศ

ประกาศยกเลิก.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน