นายสุริยนต์ กัลยาณี
ผู้อำนวยการสพป.จันทบุรี 1

นางลัดดาวัลย์  วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

Facebook

IIT สพป.จันทบุรี 1

EIT สพป.จันทบุรี 1

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกรอบภารกิจหลัก 4 ด้าน

eva.obec.go.th/vote/ 

Chan 1 e-Service

ข่าวกองทุนหมุนเวียน

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง