นายสุริยนต์ กัลยาณี
ผู้อำนวยการสพป.จันทบุรี 1

นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ
รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1

Facebook

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามกรอบภารกิจหลัก 4 ด้าน

  1. ด้านวิชาการ

  2. ด้านงบประมาณ

  3. ด้านบริการงานบุคคล

  4. ด้านบริหารทั่วไป

eva.obec.go.th/vote/

Chan 1 e-Service

ข่าวกองทุนหมุนเวียน

ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง