นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล

o23.pdf

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.จันทบุรี เขต 1

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2564-2566) สพป.จบ.1.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)