การดำเนินการตามนโยบาย

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารท.pdf
o24.pdf

โครงการอบรมพัฒนาสมรฉรถนะภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบ CEFR เน้นการสื่อสาร CLT ด้วยรูปแบบ Active Learning

o24-41.pdf

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2566

รายงานโครงการ Onlime 65.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามความต้องการด้วยหลักสูตรทางออนไลน์