ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สพป. จันทบุรี เขต 1

รายงานผลโครงการแผนฯ 2566.pdf

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป. จันทบุรี เขต 1

รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2566.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 2-2566.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566 เช้า.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 3-2566 บ่าย.pdf
รายงานการประชุมครั้งที่ 4-2566.pdf