ข้อมูลสถิติการให้บริการสถิติการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2566

สถิติการขอใช้ห้องประชุม

สถิติการขอใช้ห้องประชุม สพป. จบ. 1.pdf

สถิติการรับ-ส่ง หนังสือราชการ

สถิติการรับ-ส่ง หนังสือราชการ สพป. จบ. 1.pdf

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน

สถิติการขอหนังสือรับรองเงินเดือน สพป. จบ. 1.pdf