เอกสารเผยแพร่

สารสนเทศโรงเรียนนักเรียน ปีการศึกษาต่างๆ

เอกสารการเบิกจ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คู่มือ ITA ปี 65.pdf
สพป.สพม.ว1293 (ชี้แจง ITA Online สพท.)_compressed.pdf
ปฏิทิน ประเมิน ITA Online สพท.pdf

ประกาศผล ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผล ITA Online 2021 (225 สพท.).pdf
รายงานผลการประเมิน ITA Online 2021 (1).pdf
แนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา 2564.pdf