ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

O31_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต65_ผอ.ลงน.pdf

ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31_ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริต65.pdf