รายงานผลการบริหารและพัฒนา

028.pdf

ายงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามความต้องการปีงบประมาณ 2564

รายงานโครงการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรOnlime 2564.pdf
ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf
รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 2564.pdf
แนวทางการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัตการ (ระเบียบ ก.ค.ศ.2552).pdf