รายงานผลการบริหารและพัฒนา

ายงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามความต้องการปีงบประมาณ 2564

รายงานโครงการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรOnlime 2564.pdf
ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร 2564.pdf

รายงานโครงการพัฒนาตนเองด้วยหลักสูตรOnlime 2564

ทะเบียนรายชื่อสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตร 2564

ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตร 2564

รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 2564.pdf
แนวทางการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัตการ (ระเบียบ ก.ค.ศ.2552).pdf

รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 2564

ขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือก
ผู้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่

แนวทางการปฏิบัติงาน

รายงานโครงการครูพันธ์ใหม่หัวใจโพธิ์สัตว์.pdf
รายงานผลการพัฒนาพัฒนาบุคคลประจำปี 2564.pdf
สรุปกิจกรม PLC.pdf

รายงานโครงการครูพันธ์ใหม่
หัวใจโพธิ์สัตว์

รายงานผลการพัฒนาพัฒนาบุคคลประจำปี 2564

สรุปกิจกรม PLC

028.pdf