นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

025.pdf
แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี 2561-2563.pdf
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2564-2566) สพป.จบ.1.pdf
กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 เล่มok.pdf