นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.จันทบุรี เขต 1

ประกาศนโยบายและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายและมาตรฐานโปร่งใส.pdf

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สพป.จนทบุรี เขต 1

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 3 ปี 2561-2563.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ 3 ปี (2564-2566) สพป.จบ.1.pdf

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)

กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สพป.จบ.1 เล่มok.pdf

แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565