การดำเนินการตามนโยบาย

รายงานโครงการพัฒนาผ่านระบบแพลตฟอร์ม สพป.จบ.1 2565.pdf

รายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์เสริมสร้างทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565