มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 64.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                ภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำสั่งแต่งตั้งคกกป้องกันผลประโยชน์ทับซ้.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคกกและคณะทำงาน 136-2565.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคกกทำเว็ป135-2565.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคกกบริหารจัดการความเสี่ยง 1.pdf
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 63.pdf
คำสั่ง119-2564_rotated.pdf
คำสั่ง127-2564_rotated.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางระบบป้องก.pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกั.pdf
ประกาศ_rotated.pdf
ประกาศ2_rotated.pdf
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf