O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf