O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

มาตรการส่งเสริมวามโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง.pdf

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการส่งเสริมวามโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง.pdf

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf