รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากได้รับจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบปรมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณล่าช้า โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน ของทุกปี ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดสรรและโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบปรมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น.pdf

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผน พ.ศ.2565 ไตรมาส 4.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
(ไตรมาส 4 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)