รายงานการกำกับ ติดตามงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามรหัสงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามรหัสงบประมาณ.pdf

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.pdf

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปงบตามไตรมาส ปีงบ64.pdf
เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2564.pdf