O22.ประกาศต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้อ.pdf

เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564

จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (2)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf