ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์.pdf

ประกาศ  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง.pdf

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ เรื่อ.pdf

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3


ประกาศเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง2.pdf

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ยกเลิกประกาศ.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแ.pdf

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีง.pdf

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

O22.ประกาศต่างๆ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (1)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้อ.pdf

เอกสารประกอบราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่  1/2564

จ้างก่อสร้างปรับปรุงที่พักและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ค่ายลูกเสือจังหวัดจันทบุรี ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1 ลงวันที่  19  กรกฎาคม  2564 (2)

เอกสารประกวดราคาก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2.pdf

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ จัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf