แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

แผนพัฒ 66 -70-1-81_merged (1)_organized.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1

แผนพัฒนาการศึกษา ฉบับปรับปรุง 2561-2565.pdf

QR-Code
เล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2565

QR-Code
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา พ.ศ.2562-2565