รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน (รายไตรมาส1-2)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ปีงบ 2565.pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 2565 ไตรมาส 2.pdf
ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานความก้าวหน้าโครงการตามแผน 65.pdf