ข้อมูลสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ 2565

สถิติการขอใช้ห้องประชุม สพป. จบ. 1.pdf
สถิติการรับ-ส่ง หนังสือราชการ สพป. จบ. 1.pdf