กลุ่มอำนวยการ

นางชุติกาญจน์ พูนชัย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวปัทมา พันธุศิริ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการนางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายจรอง สุดสงวน

ช่างไม้ ช 4

นายศุภเกษม ภิรมย์รื่น

ช่างไม้ ช 3

นางจรัญญา สิทธิโชค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกานต์สิรี อิ่งผ่อง

หน้าห้อง ผอ.

นายธวัฒ ใจตรง

พนักงานขับรถ

นายทรงวุฒิ วันชนะ

พนักงานขับรถ

นางอุทัย นิวรณ์

แม่บ้าน

นายนิรุตติ์ สุดสงวน

นักการภารโรง

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ

คู่มือปฏิบัติงานชุติกาญจน์ พูนชัย.pdf

นางชุติกาญจน์ พูนชัย

คู่มือปฏิบัติงานปัทมา พันธุศิริ.pdf

นางสาวปัทมา พันธุศิริ

คู่มือปฏิบัติงานสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์.pdf

นางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์

คู่มือปฏิบัติงานบุษยรังษี จิตอารีย์.pdf

นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์

คู่มือปฏิบัติงานนายจรอง สุดสงวน.pdf

นายจรอง สุดสงวน

คู่มือปฏิบัติงานศุภเกษม ภิรมย์รื่น.pdf

นายศุภเกษม ภิรมย์รื่น

คู่มือปฏิบัติงานจรัญญา สิทธิโชค.pdf

นางจรัญญา สิทธิโชค

คู่มือปฏิบัติงานนางสาวกานต์สิรี อิ่มผ่อง.pdf

นางสาวกานต์สิรี อิ่งผ่อง

คู่มือปฏิบัติงานธวัฒ ใจตรง.pdf

นายธวัฒ ใจตรง


คู่มือปฏิบัติงานนายทรงวุฒิ วันชนะ.pdf

นายทรงวุฒิ วันชนะ


คู่มือปฏิบัติงานนางอุทัย นิวรณ์.pdf

นางอุทัย นิวรณ์


คู่มือปฏิบัติงานนายนิรุตติ์ สุดสงวน.pdf

นายนิรุตติ์ สุดสงวน